Ankesa dhe korrigjime:

Përditësimi i fundit: 24 qershor 2020

Amfora Media Group është e hapur për t’u angazhuar me audiencën dhe për t’u marrë me komentet dhe ankesat legjitime. Kjo rubrikë ka për qëllim informimin e publikut për rregullat dhe procedurat që do të ndiqen nga Media Amfora për trajtimin e ankesave dhe së drejtës për përgjigje nga publiku.
Çdo person që kërkon të ushtrojë të drejtat e mësipërme përpara se t’i drejtohet Medias Amfora duhet të bëjë evidentimin e qartë nëse ka një ankesë për krijimet e publikuara apo nëse kërkon të ushtrojë të drejtën për përgjigje.

  • Përpara se të depozitoni një ankesë apo kërkesë për korrigjim lexoni rregulloren tonë, me detyrimet e të dyja palëve [kliko më poshtë].
  • Formulari i ankesës mund të shkarkohet më poshtë dhe duhet të paraqitet në adresën e postës elektronike: ankesa@amfora.al

Ankesa dhe korrigjime të depozituara: