“Amfora.al” bashkëpunon me donatorë të ndryshëm për të mbështetur programet e saj.

Mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë faqe i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorëve.